Yükleniyor...

×

Hata mesajı

 Osmanlıca Eserler


Çanakkale Muharebelerine Dair Osmanlıca Matbuu Kitaplar (COMU)

Harbde Osmanlı Zâbiti Çanakkale'de Şehidler Bayramı, Kırçovalı Abdullah Sıdkı,Matbaa-i Orhaniye, İstanbul-1333

Çanakkale Cephesinde Duyup Düşündüklerim, Uryanizade Ali Vahid, Necm-i İstikbal Matbaası, 1332–1334

Çanakkale, Granville Roland Fortescue, Çev: Rahmi, Matbaa-i Âmire, İstanbul-1331

Büyük Harpte Türk Harbi I. Cilt, Maurice Larcher, (Çev: Mehmet Nihat) Askeri Basımevi, İstanbul 1927

Büyük Harpte Türk Harbi II. Cilt, Maurice Larcher, (Çev: Mehmet Nihat) Askeri Basımevi, İstanbul 1927

Büyük Harpte Türk Harbi III. Cilt, Maurice Larcher, (Çev: Mehmet Nihat) Askeri Basımevi, İstanbul 1927
 

Çanakkale Muharebelerine Dair Osmanlıca Dergi ve Makaleler (COMU)

Çanakkale Bombardımanını İdare Eden Kim? - Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] cilt: XIII, sayı: 330, sayfa: 141 İstanbul, 26 Şubat 1330.

Hakân-ı Zamân Sultan Mehmet Han-ı Hâmis Efendimiz Hazretlerinin Çanakkale Muzafferiyet-i Azîmesi Hakkındaki Neşîde-i Mülûkâneleri.  Tarih ve Edebiyat [Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası] cilt: I, sayı: 3, sayfa: 40 İstanbul, 1334 [1918].

Hitabe (Anafartalarda Asakir-i İslamiyyeye Karşı İrad Buyurulan Hitabenin Tercümesi)  Mustafa Neca.  Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] cilt: XIV, sayı: 351,sayfa 102-103  İstanbul, 29 Teşrin-i Evvel 1331.

Çanakkale Bombardımanı ve Tesiratı. S. M. Tevfik.  Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] cilt: XIII, sayı: 329, sayfa: 133 İstanbul, 19 Şubat 1330.

Anglo-Sakson Neşriyatı [E. Ashmeat Bartlet, Sansür Edilmiş Çanakkale Vakayı, 25 resim ve 2 harita], emeği geçen: K. S. Hayat Mecmuası cilt: IV, sayı: 91, sayfa: 263 Ankara, 23 Ağustos 1928.

Yirmi Sekiz Kanun-ı Evvel : Çanakkale Hakkında Manzum Tiyatro] [Midhat Cemal [Kuntay], Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] cilt: XV, sayı: 372, sayfa: 155 İstanbul, 3 Teşrin-i Evvel 1334.